Сонтаг

Сусан

Сонтагийн Сусан нь соёл, дайн, хүний эрх гэх мэт нийгмийн олон сэдвээр ихэвчлэн эсээ бичдэг америк зохиолч, эсээ бичигч, кино бүтээгч.

Та нэвтэрч орно уу!