Essentialism: Цөөнийг үйлдэх зарчим
Дөлгөөн Дон I
Хүдэн

Мplus студи толилуулж байна